Hướng dẫn chèn Block nâng cao

Ngoài cách chèn block thông thường tức là chèn block bằng lệnh Insert block. Chúng ta còn có một cách chèn nữa đó là cách chèn block nâng cao. Với cách chèn block thông thường, chúng ta chỉ có thể chèn được một đối tượng trong một lần. Cách chèn Block nâng cao là sự kết hợp của hai lệnh đó là lệnh Insert và lệnh Array. Sự kết hợp cho phép chúng ta chèn nhiều đối tượng cùng lúc theo dãy hoặc theo hàng.

Để thực hiện lệnh, chúng ta sử dụng lệnh Minsert với lệnh tắt là MIN.

Nhập lệnh: Min => Enter

Tại thanh Command hiện lên thông báo hỏi chúng ta tên của Block muốn chèn vào.

Chúng ta nhập tên của Block muốn chèn Sau đó nhấn Enter.  (Lưu ý: Tên của Block muốn chèn banjphair nhập chính xác)

Tiếp theo autocad sẻ hỏi chúng ta Tọa độ gốc của dãy block.

Chúng ta có thể click chuột để chọn tọa độ điểm gốc hoặc có thể nhập tọa độ vào thanh command.

Sau khi đã định vị được điểm góc của dãy block, Autocad hỏi chúng ta hệ số Scale của Block muốn chèn là bao nhiêu.

Để phóng to Block bạn nhập giá trị lớn hơn 1.( 1.1; 1.2; 2; 3; 4; 5; …)

Để thu nhỏ lock bạn nhập giá trị nhỏ hơn 1, lớn hơn 0. ( 0.1; 0.2; 0.3…0.9)

Nếu muốn scale Block thì bạn nhập giá trị Scale vào còn nếu không muốn Scale thì bạn để giá trị là 1.

Hướng dẫn bằng Video:

Nếu bạn xem mà khó hiểu quá thì hãy click vào Link sau để xem video hướng dẫn. https://youtu.be/QnJNu92DpdE

Tiếp theo autocad hỏi chúng ta góc quay của dãy Block muốn chèn vào.

Nếu muốn quay dãy block thì bạn có thể nhập góc quay vào thanh command hoặc có thể dùng chuột để rê rồi định vị góc quay.

Tiếp theo autocad hỏi chúng ta số lượng hàng block mà chúng ta muốn tạo

Bạn nhập vào số lượng hàng mà bạn muốn tạo. (Ví dụ: tôi nhập vào là 6, tức tôi sẽ tạo 6 hàng block)

Tiếp theo autocad hỏi chúng ta số lượng cột block mà chúng ta muốn tạo

Bạn nhập vào số lượng cột mà bạn muốn tạo. (Ví dụ: tôi nhập vào là 4, tức tôi sẽ tạo 4 cột block)

Tiếp theo Autocad hỏi chúng ta khoảng cách giữa  các hàng.

Bạn nhập vào khoảng cách giữa các hàng (Ví dụ: tôi định khoảng cách giữa các hàng là 2500 thì tôi nhập là 2500

Tiếp theo Autocad hỏi chúng ta khoảng cách giữa  các cột.

Bạn nhập vào khoảng cách giữa các cột (Ví dụ: tôi định khoảng cách giữa các cột là 3500 thì tôi nhập là 3500)

Sau khi bạn nhập xong, bạn nhấp Enter để kết thúc và thực hiện lệnh.