Đường thẳng có góc nghiêng trong autocad

Đường thẳng có góc nghiêng với một đường thẳng bất kỳ. Thông thường, trong autocad chúng ta hay vẽ đường thẳng nghiêng với phương X một góc có gia số cho trước. Nhưng khi chúng ta muốn vẽ một đường thẳng có góc nghiêng tương…