Tạo và xóa comment trong excel 2013

Tạo và xóa comment trong excel 2007, 2010, 2013. Comment là chức năng khá hữu ích trong excel để chúng ta viết những ghi chú cần thiết. Ví dụ như một phép tính hay diễn giải một liên kết kết nào đó trong ô tính…