Thuộc tính của khối (Block Attribute )

Ðịnh nghĩa thuộc tính của Khối

Thuộc tính của khối là những biến thông tin văn bản đi kèm theo khối khi chèn vào bản vẽ. Thực hiện lệnh bằng cách:
Ðánh trực tiếp vào dòng Command: Ddattdef ( hay Attdef )
thuộc tính của khối
Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD mởra hộp thoại Attribute Definition như hình

Ý nghĩa một số mục

Miền Mode
Miền này xác định cách thể hiện các thuộc tính với các tùy chọn sau:
Invisible: không cho thấy thuộc tính
Constant: tính chất không thay đổi trong quá trình chèn khối, hằng số
Verify: cho phép hiển thị dòng nhắc để kiểm tra và có thể thay đổi lại định nghĩa thuộc tính
Preset: các định nghĩa thuộc tính có thể thay đổi được nhưng trong quá trình chèn khối, AutoCAD không đưa ra dòng nhắc
Miền Attribute
Miền này định thông số thuộc tính của khối với các thành phần sau:
Tag: định tên gốc của thuộc tính
Prompt: định dòng nhắc cho AutoCAD
Value: định giá trị thuộc tính, thông tin của thuộc tính
Miền Text Options
Miền này định hình thức văn bản đưa vào thuộc tính của khối.

Miền Insert point

Miền định điểm chèn của thuộc tính.
Hiệu chỉnh định nghĩa thuộc tính của Khối
Lệnh Ddedit cho phép ta hiệu chỉnh lại những định nghĩa thuộc tính của khối, thực hiện lệnh bằng cách:
¨ Ðánh trực tiếp vào dòng Command: Ddedit

HIỆU CHỈNH THUỘC TÍNH KHỐI

AutoCAD cho phép ta hiệu chỉnh các thuộc tính đã nằm trong khối với 2 lệnh cơbản: Ddatte và Attedit

Lệnh Ddatte

Lệnh Ddatte chỉcho phép hiệu chỉnh giá trị thuộc tính đối với Block hiện hành,
thực hiện lệnh bằng cách:
Ðánh trực tiếp vào dòng Command : Ddatte
Sau khi khởi động lệnh, AutoCAD đưa ra dòng sau:
Select Block: chọn Block cần hiệu chỉnh

Lệnh Attedit

Lệnh Attedit cho phép hiệu chỉnh tất cả các tính chất của thuộc tính một cách độc
lập với định nghĩa thuộc tính, thực hiện lệnh bằng cách:
Ðánh trực tiếp vào dòng Command : Attedit
*Command: Attedit ↵
*Edit attributes one at a time? <Y> : ↵
*Block name specification <*> : ↵
*Attribute tag specification <*> : ↵
*Attribute value specification <*> : ↵
*Select Attributes : chỉ định những thuộc tính

Lệnh Attredef

Lệnh Attedef sử dụng khi cần định nghĩa lại 1 khối và hiệu chỉnh lại thuộc tính
của khối, thực hiện lệnh bằng cách:
Ðánh trực tiếp vào dòng Command : Attredef
*Command: Attredef ↵
*Name of Block you wish to redefine: nhập tên Block muốn định nghĩa lại
*Select Object for new block…
*Select Object : chọn đối tượng để tạo Block mới
*Insert base point of new block : định điểm chèn cho Block mới