Lệnh Group tạo nhóm đối tượng trong autocad

Lệnh Group

Lệnh Group dùng để tạo nhóm các đối tượng và sau đó tại các dòng nhắc “Select object” sử dụng lựa chọn Group để chọn lại các đối tượng này.

Lệnh Group được thực hiện theo trình tự sau.

Command: Group

Khi đó xuất hiện hộp thoại Object Grouping

Ta nhập tên Group mới vào ô Group Name, sau đó chọn nút New. Dòng nhắc sau sẽ xuất hiện:

Select object: Chọn các đối tượng nhóm thành Group với tên ta vừa đặt.

Sau đó hộp thoại Object Grouping xuất hiện trở lại và ta có thể tiếp tục tạo nhóm mới hoặc nhấp vào nút OK để kết thúc lệnh.

Với những phiên bản autocad đời mới.

Command: Group

Commant: Group select object or [Name Description]: Nhập N để đặt tên cho Group muốn tạo

Command: Group Enter  a group name or [?]: Nhập tên của Group abnj muốn tạo

Commant: Group select object or [Name Description]: Nhập D để thêm mô tả cho group (Làm rõ hơn về group khi muốn xem chi tiết)

Command: Group Enter a group description: Nhập văn bản mô tả cho group

Commant: Group select object or [Name Description]: Click chuột chọn những đối tượng muốn đưa vào Group

Để thực hiện và kết thúc lệnh bạn nhấn Enter.

Khi ta thực hiện các lệnh hiệu chỉnh để chọn lại đối tượng được nhóm thành Group ở trên ta thực hiện như sau. Ví dụ ta dùng lệnh Erase)

Command: Erase <Enter>

Select Object: G <Enter>

Group name: (Nhập tên Group các đối tượng bằng lệnh ở trên)

Chú ý:

Để tách một hoặc nhiều đối tượng ra khỏi Group ta thực hiện lại lệnh Group. Sau đó chọn tên Group và chọn nút Remove trên khung change Group. Chọn các đối tượng cần tách trên dòng nhắc lệnh và nhấp Enter hoặc OK để kết thúc lệnh.