Các lệnh tắt trong Revit giúp vẽ nhanh hơn

Nhóm các lệnh tắt trong Revit dùng để thu phóng ZA :  Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình. Nên chọn ZA hoặc ZA tiện hơn ZE và ZF. ZS  : Phóng đầy sheet lên màn hình. ZP  : Trở về màn hình trước đó;…