Tạo bảng trong autocad 2015

Chức năng tạo bảng trong autocad 2015 giúp chúng ta tạo ra bảng thống kê, liệt kê hay ghi chú vật liệu một cách chuyên nghiệp mà lại tốn ít thời gian nhất.

Tạo bảng trong autocad 2015

Chúng ta sử dụng lệnh tắt TABLE để gọi cửa sổ Insert table ra.

TABLE => Enter

Tạo bảng trong autocad 2015
Tạo bảng trong autocad 2015

Ý nghĩa của các thẻ trong cửa sổ Table.

 – Table style: Lựa chọn kiểu bảng

 – Set Current: Cài đặt làm Style hiện hành

 – New: Tạo dữ liệu bản mới

Sau khi nhập tên các bạn click vào thẻ continue.

 – Select tabe to start from: Chọn mẫu bảng từ một nguồn có sẵn.

 – Table direction: Lựa chọn kiểu bảng chữ hướng lên hoặc hướng xuống

 – Cell style: Kiểu ô trong bảng. Lựa chọn kiểu ô trong bảng theo mẫu bằng cách nhấn nút sổ xuống và chọn. Mọi thay đổi sẽ hiển thị tại cửa sổ Cell style preview

 – General, Text, Border: Dùng để căn chỉnh đường nét, màu sắc, độ dày mảnh của đường kẻ bảng và chữ trong bảng.

+ Modify: Hiệu chỉnh một bảng có sẵn.

+ Thẻ Insert Option.

+ Start from empty table: Lựa chọn bảng trống dựa theo cài đặt trên thẻ Table style

+ From a data link: Lựa chọn bảng bằng cách chèn từ file bảng tính Excell.

+ From object data in the drawing (Data Extraction): Chèn bảng từ một nguồn được có sẵn.

+ Inserttion behavior: Lựa chọn phương thức nhập dữ liệu để tạo ra kiểu bảng.

Có hai tùy chọn: 

 – Specify Inserttion point

 – Specify window

+ Column and row setting: Cài đặt hàng và cột

Trong mục này các bạn nhập vào số hàng, số cộ, chiều cao của hàng, chiều cao của cột, dữ liệu trong hàng, cột (Những lựa chọn này ẩn hay hiện phụ thuộc vào tùy chọn tại mục

 – Specify Inserttion point:

 – Specify window

+ Set cell style: có 3 tùy chọn cài đặt

 – Fist row cell style: Chức năng hàng đầu tiên

 – Second row cell style: Chức năng hàng thứ hai

 – All other row cell style: chức năng những hàng còn lại.

Có 3 chức năng cơ bản để cài đặt phân bổ nội dung trong bảng.

 – Title: Tiêu đề bảng

 – Header: Nội dung đầu mục

 – Data: Dữ liệu

Việc nhập bảng tính còn rất nhiều tùy chọn mở rộng nên các bạn có thể theo tham khảo thêm chèn bảng tính excell vào autocad 2015 hay chỉnh sửa bảng trong autocad 2015.