Thuộc tính của Block trong autocad

Thuộc tính (attribule) của Block

Thuộc tính là các dòng text (chữ hoặc số) đi kèm với block và để mô tả cho block. Một block có thể có nhiều thuộc tính. Thuộc tính là một thành phần của block (khi tạo block bằng lệnh Block). Khi chèn (lệnh Insert) các block có thuộc tính vào bản vẽ autocad yêu cầu gán các giá trị cho các biến này và nó xuất hiện cùng với block được chèn.

Trong các bản vẽ cơ khí ta có thể sử dụng các thuộc tính khi ghi độ nhám bề mặt. Ghi các sai lệch hình dạng và vị trí, vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thủy lực và khí nén. Trong các bản vẽ xây dựng, kiến trúc ta sử dụng block và thuộc tính để ghi độ cao, giá thành, kích thước bao… của các ký hiệu cửa, ghế, bàn… Trong các bản vẽ mạch điện, mạch logic thì thuộc tính là các số liệu miêu tả: Điện trở, điện dung, ampe kế, vol kế… Các block với thuộc tính có thể dùng khi chèn khung tên vào bản vẽ với các thuộc tính: tên người vẽ, tên bản vẽ, người kiểm tra.

Các lệnh liên quan đến thuộc tính của block bao gồm: Attdef, Attdia, Attdisp, Attedit, Attext, Attredef, Attreq.

Thuộc tính của Block trong autocad
Thuộc tính của Block trong autocad

Tạo thuộc tính của Block

Trình tự tạo block với thuộc tính

1- Vẽ hình dạng của Block

2- Sử dụng lệnh Attdef hoặc DDattdef để định dạng thuộc tính, đặt tên biến cho thuộc tính.

3- Sử dụng lệnh Block để tạo block với thuộc tính

4- Sử dụng lệnh Insert để chèn Block với thuộc tính vào trong bản vẽ.

Lệnh Attdef

Lệnh Attdef sử dụng để tạo các thuộc tính là thành phần của block. Đầu tiên ta nên vẽ các đối tượng của block, sau đó sử dụng lệnh Attdef để định vị trí của thuộc tính trên block.

Lệnh Attdef cho phép ta tạo dòng text và gán các tính chất cho dòng text này: Justification (Điểm canh lề), height, rotation angle… Ngoài ra ta còn định các tham số được gọi là Attribute Modes như: Invisible, Constant, Verify và Preset.

Command: Attdef

Attribute modes–Invisible: N Verify: N Preset:N

Anter (ICVP) to change, Return when done: Enter

Attribute tad: Nhập tên biến thuộc tính


Attribute prompt: (Nhập dòng nhắc khi chèn (Insert) block với thuộc tính)

Default attribute value: Nhập giá trị mặc định cho các biến thuộc tính

Justify/Style/<Start poit>: (Định điểm chèn cho thuộc tính-tương tự điểm chèn dòng chữ nhập bằng lệnh Text hoặc Dtext

Hieght<>: Chiều cao dòng chữ thuộc tính

Rotation angle<>: Góc quay của dòng chữ thuộc tính

Command:

Chú ý:

Attribute modes gọi là phương thức thuộc tính bao gồm 4 phương thức xác định sự xuất hiện và giá trị thuộc tính: Invisible, Constant, Verify và Preset. Mặc định các phương thức là No (N). Nếu thay đổi trạng thái các phương thức này tại dòng nhắc “Enter (ICVP) to change, Return when done” ta nhập I hoặc C, V, P.

Invisible: Sau khi thực hiện lệnh Insert để chèn Block với thuộc tính thì thuộc tính không hiện lên trên màn hình. Nếu chọn phương thức này là “Yes” giúp cho việc tái hiện bản vẽ nhanh hơn và tránh sự sắp xếp hỗn loạn trên bản vẽ. Muốn làm hiện lên các thuộc tính ta sử dụng lệnh Attdisp.

Constant: Nếu chọn phương thức này là “Yes” thì các giá trị thuộc tính sẽ là giá trị không đổi. Sau đó dòng nhắc “Attribute prompt” sẽ xuất hiện.

Verify: Khi phương thức này được chọn thì khi nhập các thuộc tính vào các dòng nhắc thì Autocad sẽ báo cho ra thẩm tra lại sự chính xác của các thuộc tính vừa nhập vào. Phương thức này không có tác dụng khi sử dụng lệnh Ddattdef.

Preset: Nếu chọn “Yes” thì Autocad không cho phép nhập giá trị thuộc tính khi sử dụng lệnh Insert để chèn. Tuy nhiên thuộc tính này ta có thể thay đổi bằng lệnh Attedit.