Lấy thuộc tính từ bản vẽ có sẵn sang bản vẽ mới

Lấy thuộc tính từ bản vẽ  autocad có sẵn sang bản vẽ mới Tôi gọi thuộc tính của autocad là layer, Dimstyle, Style Text, Block, Xref… Khi tạo mới một bản vẽ nhưng không có nhiều thời gian cho thiết lập mới một bản vẽ.…