Tìm hiểu về lệnh Standards trong autocad

Khi bạn nhận một bản vẽ từ người khác tạo ra với nhiều cài đặt mang tính cá nhân. Không tuân thủ theo yêu cầu chung của dự án hoặc của công ty. Thì việc sử dụng Standard là rất hữu ích để kiểm tra…