Cài đặt đơn vị trong đường đo kích thước autocad

Cài đặt đơn vị trong đường đo kích thước với thẻ Primary Unit trong autocad.

Hộp thoại Primary Unit cho phép chúng ta gán đơn vị cho các loại kích thước của autocad. Ngoài ra nó còn có một số tùy chọn để hiệu chỉnh giá trị đơn vị. Trong bài viết này chúng sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả các thiết lập trong Primary Unit.

Primary Unit

Linear Dimensions : gán dạng và đơn vị cho kích thước dài
+ Unit format : Gán dạng đơn vị cho tất cả các loại kích thước,ngoại trừ kích thước góc. Theo TCVN ta chọn Decimal.
+ Precision : Quy định số các số thập phân sẽ xuất hiện trong giá trị đo được.
+ Fraction format : Gán dạng cho phân số, các lựa chọn bao gồm : Digonal, Horizontal và not stacked.
+ Dicimal separator : Quy định về dấu ngăn cách giữa phần thập phân và phần nguyên.
+ Round off : Quy định về cách làm tròn. VD nhập vào 0.15 thì tất cả các số đo sẽ làm tròn đến 0.15
+ Prefix/ Suffix : Tiền tố và hậu tố của text đo được.
– Measurement Scale:

+ Scale factor : chiều dài đo được sẽ được nhân với biến này để ra chiều dài hiển thị trong dim.
+ Apply to layout dimensions only : Dùng trong paper space, chưa ngiên cứu ở đây.
Zero suppression:
+ Leading : Bỏ những số 0 đằng trước không có nghĩa VD 0.25  .25
+ Trailing : Bỏ qua những số 0 không có nghĩa trong phần thập phân VD 2.50  2.5
Angular Dimensions:
+ Unit format : Gán dạng đơn vị cho kích thước góc. Theo TCVN ta chọn Degreesl.
+ Precision : Quy định số các số thập phân sẽ xuất hiện trong giá trị đo được.
Alternate units: gán các đơn vị liên kết. Gán dạng và độ chính xác đơn vị chiều dài,
góc, kích thước và tỷ lệ của đơn vị đo liên kết (giữa inch và milimeter)