Tham số giới hạn trong autocad Parametric Constraint

Tham số giới hạn trong autocad là một tính năng mới trong autocad 2010 trở lên. Ràng buộc tham số cho phép bạn ràng buộc một đối tượng theo cách mà bạn muốn. Nếu bạn cần giữ nguyên một đường thẳng ở mọi thời điểm,…