Nhập dòng chữ vào bản vẽ autocad

Nhập dòng chữ vào bản vẽ với lệnh Dtext. Lệnh Dtext cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ từ bàn phím. Trong một lệnh Dtext to có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng…