Nhập dòng chữ vào bản vẽ autocad

Nhập dòng chữ vào bản vẽ với lệnh Dtext.

Lệnh Dtext cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ từ bàn phím. Trong một lệnh Dtext to có thể nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng chữ sẽ xuất hiện trên các màn hình khi ta nhập từ bàn phím.

Command: Dtext

Justify/Style/Start point>: (Chọn điểm để canh lề trái)

Hieght<>: (Chiều cao dòng text). Theo tiêu chuẩn, chiều cao của chữ hoa chọn theo tiêu chuẩn và có giá trị: 14; 10; 7; 5; 3.5; 2.5mm. Chiều cao chữ thường được lấy bằng 5/7 các chiều cao trên.

Rotation angle<0.0000>:(Độ nghiêng của dòng chữ

Text: Nhập dòng chữ từ bàn phím)

Text: (Tiếp tục nhập Text hoặc Enter để kết thúc lệnh)

Các lựa chọn

Start point Điểm canh lề trái dòng chữ

Style: Chọn một trong các kiểu chữ đã tạo làm kiểu chữ hiện hành, khi đáp S xuất hiện dòng nhắc phụ:

Style name (or?): Nhập tên kiểu dòng chữ vào hay ? để liệt kê các kiểu chữ trong bản vẽ hiện hành.

Justify: Khi đáp J sẽ xuất hiện dòng nhắc cho phép ta chọn các điểm canh lề khác nhau. Mỗi dòng chữ có 4 vị trí theo hàng. Top, Middle, Baseline, Bottom và 3 vị trí theo cột: Life, Center và Right. Kết hộ các vị trí này ta có các điểm canh lề. Khi đáp J xuất hiện dòng nhắc:

Align/ Fit/ Center/ Middle/ Right/ TL/ TC/ TR/ ML/ MC/ MR/ BL/ BD/ BR.

Các lựa chọn canh lề

Align Dòng chữ nhập vào nằm giữa chiều cao dòng chữ và chiều dài dòng chữ nằm giữa hai điểm P1P2 bằng hệ số chiều rộng (Width Factor). Khi nhập A sẽ có dòng nhắc phụ:

First text line point: (Xác định điểm đầu dòng chữ P1)

Secont text line point: (Xác định điểm đầu dòng chữ P2)

Height <0.000>: (Nhập chiều cao dòng chữ)

Text: Nhập văn bản)

Center          Điểm canh lề Baseline Center

Middle          Điểm canh lề là tâm hình chữ nhật bao quanh dòng chữ

Right            Điểm canh lề Baseline-Right

TL                Điểm canh lề Top-Left

TC               Điểm canh lề Top-Center

TR               Điểm canh lề Top-Right

ML               Điểm canh lề Middle-Left

MC              Điểm canh lề Middle-Center

MR              Điểm canh lề Middle-Right

BL               Điểm canh lề Bottom-Left

BC              Điểm canh lề Bottom-Center

BR              Điểm canh lề Bottom-Right

Các lựa chọn canh lề ta có thể nhập trực tiếp từ dòng nhắc chính “Justify/ Style/<Start point>/”

Các ký tự đặc biệt khi nhập dòng chữ vào bản vẽ

External Editor                                  Internal                                       Hiện lên                                    Ký hiệu

\U+2205                                           %%C40                                     Φ40                                          Ký hiệu đường kính

\U+00b0                                           30%%d                                      30º                                           Ký hiệu độ

%%oAcad                                 Acad                                         Gạch trên

%%ucad                                 Acad                                            Gach dưới

\U+00b1                                           %%p30                                     ±30                                             Dấu cộng trừ

%%nnn                                    Ký tự                                           Ký tự theo mã ASCII

Chú ý: Trong autocad tại dòng nhắc Text của lệnh Text và Dtext khi bạn nhập dấu tiếng việt bằng các font (VNI) có thể không xuất hiện dấu. Để khắc phục ta sử dụng lệnh Ddebit và nhập trong hộp thoại Edit Text thì dấu sẽ xuất hiện khi kết thúc lệnh này.