Ghi và hiệu chỉnh văn bản trong autocad

Chữ trong autocad

Các dòng chữ trong bản vẽ autocad có thể là các câu, các từ, các ký hiệu có trong bảng chữ cái hoặc bảng chữ số. Các chữ số kích thước là một trong những thành phần của kích thước được tạo nên bởi các lệnh ghi kích thước. Do đó ta không xem nó như là các dòng chữ. Các dòng chữ trong bản vẽ dùng để miêu tả các đối tượng trong bản vẽ. Ghi các yêu cầu kỹ thuật, vật liệu…

Hình dành của chữ được xác định trong Autocad bởi kiểu chữ Text Style. Mỗi kiểu chữ có thể sử dụng font chữ Autocad (SHX font). True Tyle Font howacj PostScript. Trong bản vẽ mẫu ACAD.DWG chỉ có duy nhất kiểu chữ STANDARD dựa theo font TXT. Các kiểu chữ khác có thể định dạng bằng lệnh Style, Một kiểu chữ mới vừa tạo bởi lệnh Style sở trở thành hiện hành. Trong một bản vẽ ta có thể tạo nhiều kiểu chữ. Tuy nhiên chỉ có một kiểu chữ là hiện hành.

Sau khi tạo các kiểu chữ (Text Stye) ta tiến hành ghi các dòng chữ. Các lệnh Dtext, Text dùng để tạo các dòng chữ (text) trên bản vẽ. Lệnh Mtext cho phép tạo một đoạn văn bản nằm trong khung chữ nhật định mức.

Dòng chữ trong bản vẽ kỹ thuật là một đối tượng như Line, circle, arc… Do đó ta có thể dunghf các lệnh hiệu chỉnh đối với các dòng chữ. Các dòng chữ ta có thể hiệu chỉnh bằng các lệnh như Ddedit, Change, Ddmodify… Vì dòng chữ là phần tử đồ họa, do đó nếu trong bản vẽ có nhiều dòng chữ sẽ làm chậm đi quá trình thể hiện bản vẽ (Khi Regen, zoom…) cũng như khi xuất bản vẽ ra giấy. Ta có thể thay thế các dòng chữ bởi khung hình chữ nhật bằng lệnh Qtext.

Ghi văn bản trong bản vẽ kỹ thuật được cải tiến đáng kể trong những phiên bản Autocad gần đêy.

Chú ý khi ghi và hiệu chỉnh văn bản trong bản vẽ autocad

Khi ghi bản vẽ máy ra đang vẽ sang máy khác phải kiểm tra máy mới có các font chữ tương ứng với bản vẽ ta sắp mở hay không. Nếu không thì các dòng text của bản vẽ sẽ không hiện lên.

Nếu ta ghi bản vẽ cho các Realease trước đó thì phả xem các Realease đó có các font chữ tương ứng hay không.

Ví dụ về ghi các dòng Text trong bản vẽ Autocad. các bạn xem trong ảnh dưới.

Trong các bài viết sau CADVN.COM sẽ lần lượt gửi tới các bạn những bài viết chi tiết về gi và hiệu chỉnh kích thước trong autocad.