Tạo kiểu chữ trong autocad

Text Style hỗ trợ tạo kiểu chữ trong autocad

Kiểu chữ được tạo bởi Style hoặc -Style. Kiểu chữ được tạo từ các font chữ có sẵn trong autocad và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ.

Lệnh -Style

Lệnh -Style trong autocad tương đương với lệnh Style trong các realease trước đó. Trong autocad ta chọn font chữ SHX và TTF.

Command: -Style

Text style name (or?)<STANDARD>: (Tên của kiểu chữ, tối đa 31 ký tự)

New style specify full font name or font life name<txt>: Romans (Tên font)

Height <0.0000>: (Nhấn Enter hay chấp nhận giá trị)

Width factor <1.0000>: (Nhấn Enter hay chấp nhận giá trị)

Obliquing angle<0>: (Nhấn Enter hay chấp nhận giá trị)

Backwards?<N>:(Nhấn Enter hay nhập Y)

Upside-down?<N>:(Nhấn Enter hay nhập Y)

Vertical?<N>: (Nhấn Enter hay nhập Y)

(Name is now the current text style. (Kiểu chữ tên (Name) là hiện hành)

Trong các font chữ SHX bạn nên chọn ROMANS.SHX vì nó phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Các nhập dấu tiếng việt các font SHX

Để nhập dấu tiếng việt cho font chữ .SHX ta tạo kiểu chữ kết hợp với bảng dấu (file VN.SHX đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng hiện nay).

Command: -Style

Text style name (or?)<STANDARD>: Viet

New style, Specify full font name or font life nam<txt>: Romans, VN

Các dòng chữ nhắc tiếp theo chọn mặc định. Trong lệnh Dtext, Text, Mtext bạn nhập dấu tiếng việt cho kiểu chữ này trước các nguyên âm. Các dấu được nhập như kiểu VNI, Tuy nhiên trước đó phải nhập thêm dấu (Phím trên phím TAB). Ví dụ để nhập dòng chữ CĂN BẢN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ ta thực hiện thao trình tự sau.C`8AN B`3AN V`4E K`4Y THU6`5`AT X`6AYD`7`5UNG V`2A C`7O KH`1I.

Cách nhập dấu tiếng việt các font VNI (TTF):

Lệnh -Style ta có thể nhập tên font chữ TFF

Command: -Style

Text style name (or?)<STANDARD>: VNIVIET

New style, Specify full font name or font life nam<txt>: VNI-US
Các dòng nhắc tiếp theo chọn mặc định (Nhấn Enter). Trong các lệnh Dtext, Text, Mtext ta nhập tiếng việt như các font VNI khác. Cách nhập dấu như sau:

  Phím                                                           Dấu                                                             Ví dụ

1                                                                 Dấu sắc                                                       Ca1C                          Sẽ xuất hiện           Các

2                                                                 Dấu huyền                                                   Ca2                             Sẽ xuất hiện          Cà

3                                                                 Dấu hỏi                                                        Ca3                             Sẽ xuất hiện          Cả

4                                                                 Dấu ngã                                                       Ve4                             Sẽ xuất hiện          Vẽ

5                                                                 Dấu nặng                                                     Cho5n                         Sẽ xuất hiện         Chọn

6                                                                 Dấu mũ                                                        Da6u                           Sẽ xuất hiện         Dâu

7                                                                 Dấu ớ                                                           Tu7                              Sẽ xuất hiện         Tư

8                                                                 Dấu á                                                            An                               Sẽ xuất hiện         Án

9                                                                 Dấu Đ                                                           D9o                             Sẽ xuất hiện         Đo

Các lựa chọn lệnh Style:

Height<0.0000> Chiều cao kiểu chữ.

Nếu muốn tại dòng nhắc các lệnh Dtext và Text xuất hiện lại dòng nhắc “Height:” thì ta nhập chiều cao là 0. Nếu ta muốn chiều cao của kiểu chữ là không thì tại dòng nhắc này ta cho giá trị khác 0. Chiều cao chữ số kích thước được định bằng biến DIMTXT và phụ thuộc vào chiều cao kiểu chữ ghi kích thước.

Width factor<1.0000> Tỷ lệ các chữ

Nếu bằng 1 thì có tỷ lệ bình thường. Nếu nhỏ hơn 1 thì chữ sẽ co lại, Nếu lớn hơn 1 thì chữ sẽ giãn ra. Theo tiêu chuẩn:

Hệ số chiều rộng cho chữ hoa và chữ số là 5/7:

hệ số chiều rộng của chữ thường 4/7.

Obliquing angle<0> Độ nghiêng của chữ.

Nếu bằng 0 thì chữ sẽ thẳng đứng. Nếu >0 thì sẽ nghiêng sang phải. Nếu <0 thì sẽ nghiêng sang trái.

Cần chú ý rằng theo tiêu chuẩn, chữ ghi trong bản vẽ là thẳng đứng. (Độ nghiêng là 0) hoặc nghiêng với phương nằm ngang một góc 75 độ (Nghiêng 15 độ).

Backwards?<Y/N> Nếu chọn Y thì chữ sẽ đối xứng gương theo phương thẳng đứng. Nên chọn N

Upside-down?<Y/N>: Chữ sẽ đối xứng gương theo phương ngang. Nên chọn N

Vertical?<Y/N>: Dòng chữ nằm theo phương thẳng đứng. Nên chọn N. Nếu ta chọn font chữ .TFF có dấu tiếng việt thì dòng này không xuất hiện.

Tên kiểu chữ trong autocad có thể thay đổi bằng lệnh Rename.