Lệnh Group tạo nhóm đối tượng trong autocad

Lệnh Group Lệnh Group dùng để tạo nhóm các đối tượng và sau đó tại các dòng nhắc “Select object” sử dụng lựa chọn Group để chọn lại các đối tượng này. Lệnh Group được thực hiện theo trình tự sau. Command: Group Khi đó…