Thiết lập LE để tạo đường ghi chú trong autocad

Lệnh Qleader có tác dụng tạo nhanh một đường dẫn và các dòng ghi chú cho đường dẫn. Lệnh Qleader có lệnh tắt là LE. Trong bài viết Hướng dẫn sử dụng lệnh LE tôi đã có viết rất chi tiết cách sử dụng lệnh Le. Hoặc bạn có thể lên google và tìm với từ khóa “sử dụng lệnh le trong autocad” sẽ cho ra rất nhiều kết quả, nhưng để tìm hiểu cách thiết lập LE thế nào cho đúng thì hầu như chưa có ai hướng dẫn các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập LE  trong autocad một cách chi tiết nhất.

Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng lệnh LE

Thiết lập LE để tạo đường ghi chú

Nhập lệnh tắt: LE => Enter

Nhập S => Enter

Hộp thoại Leader Setting hiện lên

Tại hộp thoại Annotation:

 

Mục Annotation Type: Gán dạng vòng chú thích cho đường dẫn

Mtext: Đoạn văn bản

Copy an Object: Dòng nhắc cho phép bạn sao chép đoạn văn bản

Telerance: Cho phép nhập ký hiệu, giá trị đúng sai

Block reference: Dòng nhắc cho phép bạn nhập một block vào đường dẫn

None: Không có dòng chú thích

Mục MText Option: Chỉ định các lựa chọn cho đoạn văn bản

Prompt for width: Dòng nhắc chỉ định bạn nhập chiều rộng đoạn văn bản

Alway Left justify: Chú thích là đoạn văn bản được căn lề trái

Frame text: Tạo khung bao quanh đoạn văn bản

Mục Annotation Reuse: Gắn các lựa chọn để sử dụng lại dòng nhắc chú thích cho đường dẫn

None: Không cho phép sử dụng lại chú thích đường dẫn

Reuse Next: Sử dụng lại dòng chú thích sắp tạo khi bạn tạo các đường dẫn tiếp sau đó

Reuse Current: Sử dụng lại dòng chú thích hiện hành. Phần mềm sẽ tự động chọn lựa chọn này khi bạn sử dụng lại dòng chú thích

Hộp thoại Leader line & Arow:

Mục Leader line: Gán dạng đường dẫn

Straight: Đường thẳng

Spline: Đường Spline

Mục Arrowhead: Gán dạng cho đầu mũi tên đường dẫn

Mục Number of Points: Gán số các điểm trên đường dẫn

No limit: Nếu chọn lựa đối tượng này thì lệnh Qleader sẽ kết thúc sự xuất hiện của dòng nhập điểm khi bạn nhấn kép phím Enter

Mục Angle Constraints: Gán góc ràng buộc giữa đường dẫn thứ nhất và thứ hai

First Segment: Gán góc giữa các phân đoạn đường dẫn

Second Segment: Gán góc cho phân đoạn thứ hai đường dẫn

Hộp thoại Attachment: Gắn vị trí liên kết cho đường dẫn và dòng chú thích là đoạn văn bản

 

Top of top line: Điểm đỉnh của đường top line

Middle of top line: Điểm giữa của đường top line

Middle of multiline text: Điểm giữa của Mtext

Middle of bottom line: Điểm giữa của đường bottom line

Underline bottom line: Gạch dường đường bottom line

Sau khi thiết lập như mong muốn, sử dụng lệnh LE để ghi chú thích cho đối tượng.

Thiết lập LE trong autocad

Phụ thuộc vào yêu cầu của bản vẽ hoặc sở thích của từng người mà đường ghi chú thích có các kiểu khác nhau tương ứng với những cài đặt khác nhau.