Ghi chuỗi kích thước trong autocad

Trong bản vẽ Autocad ta có thể sử dụng cách ghi kích thước theo chuỗi. Ghi chuỗi kích thước song song và chuỗi kích thước nối tiếp.

Ghi chuỗi kích thước song song

Lệnh Dimbaseline dùng để ghi chuỗi kích thước song song

Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline, kích thước sẽ ghi có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó. Hoặc kích thước có sẵn trên bản vẽ. Các đường kích thước các nhau một khoảng 7mm được định bởi biến DIMDLI hoặc nhập giá trị vào ô Spacing trên hộp thoại Geometry.

Nếu ta ghi chuỗi kích thước song song với kích thước vừa ghi thì tiến hành như sau.

Command: Dimbaseline

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường gióng thứ hai P3)

Dimension text = nn.nnn

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường gióng thứ hai P4)

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường gióng thứ hai P5)

Muốn kết thúc lệnh ta nhấn ESC hoặc phím Enter.

Nếu muốn chuỗi kích thước song song với một kích thước đã có thì tại dòng nhắc đầu tiên ta nhấn Enter. Khi đó dòng nhắc sau đây sẽ xuất hiện.

Command: Dimbaseline

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): Enter

Select base dimension: (Chọn đường giống chuẩn làm đường giống thứ nhất)

Select base dimension extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường giống thứ hai P3)

Select base dimension extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường giống thứ hai P4)

Ghi chuỗi kích thước nối tiếp

Lệnh Dimcontinue dùng để ghi chuỗi kích thước nố tiếp. Đường giống thứ nhất của kích thước sẽ ghi là đường gióng thứ hai của kích thước vừa ghi trước đó.

Command: Dimcontinue

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường gióng thứ hai P3)

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Góc đường gióng thứ hai P4)

Specify a second extension line origin or (Undo/<Select>): (Nhấn phím ESC để kết thúc lệnh)

Muốn kết thúc lệnh ta sử dụng phím ESC hoặc nhấn Enter hai lần.

Nếu muốn ghi kích thước nối tiếp một kích thước hiện có trên bản vẽ thì tại dòng nhắc đầu tiên ta nhập S hoặc Enter. Khi đó dòng nhắc sau sẽ xuất hiện:

Select continued dimension: (Chọn đường gióng của kích thước đã ghi làm đường gióng thứ nhất)

Các dòng nhắc tiếp theo sẽ xuất hiện ở phần trên.

Ghi kích thước chuỗi nối tiếp cho kích thước góc

Lệnh Dimangular dùng để ghi kích thước chuỗi nối tiếp co góc.

Command: Dimangular

Select arc, circle, line or Return to select: ↵

Angle Vertex: (Chọn điểm đỉnh của góc, vị trí tâm O)

First angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ hai

Enter dimension arc line location (Text/Angle): (Chọn vị trí đường cung kích thước)

Command: Dimcontinue

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P3)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P4)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P5)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P6)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P7)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Chọn cạnh tiếp tại điểm P8)

Specify a second extension line origin or Undo/<Select>): (Nhấn phím ESC kết thúc lệnh)

Command:

Chú ý:

Nếu trong quá trình ghi chuỗi mà bạn không bắt điểm được thì hãy bật chế độ truy bắt điểm lên để chọn các điểm cho đường kích thước.