Thêm mô tả vào công thức trong excel

Thêm mô tả vào công thức trong excel là thêm chỉ dẫn để khi bạn xem lại công thức hay hàm bạn sẽ thấy dễ hiểu hơn. Bởi khi bạn tự viết những công thức hay hàm tự tạo cho mình thì khi bạn xem lại vào một thời gian sau, bạn sẽ thấy rất khó hiểu ý nghĩa công thức hay hàm đó.

Thêm mô tả vào công thức trong excel như thế nào.

Các bạn sẽ thắc mắc là làm thế nào để khi thêm chữ vào công thức. Các hàm trả về kết quả không lỗi. Nghĩa là nó sẽ bỏ qua những dòng chữ đó. Bạn không cần phải lo lắng, bởi Excel có cung cấp cho bạn một hàm chuyên dụng giúp cho bạn thêm các mô tả vào công thức mà không làm thay đổi giá trị trả về của hàm. Hàm đó là hàm N. Khi sử dụng hàm này, excel sẽ biến chuỗi của bạn thành số. Ví dụ: bạn nhập vào hàm =N(“Ghi Chú”) thì kết quả bạn nhận được là 0.

Bạn có thể sử dụng hàm N như một cách để gợi nhớ nhằm giúp bạn dễ nhớ hơn trong việc dò tìm lại số liệu sau này với bảng tính.

Hạn chế:

Hàm N sẽ chuyển chuỗi của bạn về giá trị 0. Vì vậy nếu bạn sử dụng hàm N trong việc tính toán với phép nhân hay phép chia thì bạn sẽ gặp rắc rối vì kết quả trả về sẽ không chính xác.

Ví dụ: Bạn dùng hàm =A17*B24*N(“Doanh thu tháng thứ A”) thì bạn sẽ gặp rắc rối vì kết quả trả về luôn là 0.

Để khắc phục nhược điểm này. Bạn có thể tham khảo qua bài viết sử dụng comment trong excel để biết thêm cách thêm chú thích vào ô tính trong excel giúp bạn lưu lại những ghi chú cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến công thức trong excel nên không làm thay đổi giá trị của kết quả.

Hàm N.

N() dùng để chuyển đổi một giá trị thành số

Đánh giá:

Hàm này ít được dùng và cũng không cần thiết trong cồn thức tính toán. Bởi vì excel sẽ tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu cho phù hợp với yêu cầu của công thức. Hàm này được cung cấp trong excel để tương thích với các ứng dụng khác.

Cú pháp: N(value)

Nếu value không phù hợp thì hàm N sẽ trả về giá trị là lỗi là #value

Mô tả value và ví dụ về hàm N