Các phương pháp lựa chọn đối tượng trong autocad

Select Object

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh đối tượng (Modify command) tại dòng nhắc “Select Object”. Ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau.

Khi dòng nhắc “Select Object” xuất hiện thì cạnh các sợ tóc có một ô vuông gọi là ô chọn (Pickbox) Ta dùng ô chọn này để chọn đối tượng. Nếu đối tượng được chọn thì đối tượng này có dạng đường đứt. Để kết thúc việc lựa chọn hoặc bắt đầu thực hiện lệnh ta nhấp phím Enter tại dòng nhắc “Select Object”.

Các phương pháp chọn đối tượng

Pickbox

Dùng ô vuông chọn, mỗi lần ta chỉ chọn được một đối tượng. Tại dòng nhắc “Select Object” xuất hiện ô vuông. Ta kéo ô vuông này giao với đối tượng cần chọn và nhaaos vào phím chọn. (Chuột trái).

Auto

Tại dòng nhắc “Select Object” ta chọn hai điểm để xác định khung cửa sổ. Nếu điểm đầu tiên bên trái, điểm thứ hai bên trái thì những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ được chọn. Nếu điểm đầu tiên bên phải và điểm thứ hai bên trái thì những đối tượng nào nằm trong và giao với khung cửa sổ sẽ được chọn.

Window (W)

Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng.

Tại dòng nhắc “Select Object” ta nhập W. Chọn hai điểm w1 và w2 để xác định khung cửa sổ, những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn.

Window (W)

Dùng khung cửa sổ để lựa chọn đối tượng. Tại dòng nhắc “Select Object” ta nhập W. Chọn đối hai điểm W1 và W2 để xác định khung cửa sổ, Những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn.

Crossing Window (C): 

Dùng cửa sổ cắt để chọn đối tượng.

Tại dòng nhắc “Select Object” ta nhập C. Chọn hai điểm w1 và w2 để xác định khung cửa sổ. Khi đó những đối tượng nằm trong hoặc giao với khung cửa sổ sẽ được chọn.

Window polygon (WP)

Giống như window nhưng cửa sổ là một đa giác, những đối tượng nằm trong khung cửa sổ sẽ được chọn. Khi đáp WP ra dòng nhắc “Select Object” sẽ xuất hiện các dòng nhắc sau:

 Fist polygon point: (Chọn điểm thứ nhất P1 của polygon)

Undo/<endpoint of line>: (Chọn điểm cuối P2 của mỗi cạnh)

Undo/<endpoint of line>: (Chọn điểm cuối P3 của một cạnh hoặc Enter để kết thúc việc lựa chọn)

Crossing Polygon (CP)

Giống như Crossing Window nhưng khung cửa sổ là một đa giác

Frence (F)

Lựa chọn này cho phép tạo một đường cắt bao gồm nhiều phân đoạn. Những đối tượng nào giao với khung cửa sổ này sẽ được chọn. Khi nhập F tại dòng nhắc “Select Object” sẽ xuất hiện các dòng nhắc và ta chọn các điểm đỉnh của Frence

Select fence point: (Điểm đầu tiên của Frence)

Undo/<endpoint of line>:(Điểm kế tiếp của Frence)

Undo/<endpoint of line>:(Điểm kế tiếp của Frence hoặc Enter để kết thúc tạo Frence)

Select object:

Last

Khi nhập L thì đối tượng nào được tạo bởi lệnh vẽ (Draw commands) sau cùng nhất sẽ được chọn.

Previous

Chọn lại các đối tượng đã chọn tại dòng nhắc “Select Object” của một lệnh hiệu chỉnh hoặc dựng hình thực hiện cuối cùng nhất.

All

Tất cả các đối tượng trên bản vẽ hiện hành sẽ được chọn

Remove (R)

Chuyển sang đối tượng từ nhóm các đối tượng đã chọn. Khi nhập R tại dòng nhắc “Select Object” sẽ xuất hiện dòng nhắc : “Remove objcet“. Tại dòng nhắc cuối cùng này ta có thể sử dụng tất cả các phương pháp lựa chọn đối tượng ở trên để trừ. Ta còn có thể trừ các đối tượng tại dòng nhắc “Select Object” bằng cách đồng thời nhấp phím Shift và sử dụng các phương pháp lựa chọn đối tượng.

Add

Muốn chuyển từ chế độ trừ các đối tượng “Remove object” sang chế độ chọn thêm đối tượng tại dòng nhắc này ta nhập A.

Undo

Hủy bỏ đối tượng vừa được chọn

Group

Dùng lựa chọn này để gọi lại các đối tượng được tạo bằng lệnh Group trước đó.