Lệnh select và Ddselect chọn đối tượng trong autocad

Lệnh select Sử dụng lệnh Select để lựa chọn nhóm đối tượng. Sau đó ta có thể dùng lựa chọn Previous để chọn lại nhóm các đối tượng này tại dòng nhắc “Select object” của các lệnh. Command: Select <Enter> Select object: Chọn đối tượng…

Các phương pháp lựa chọn đối tượng trong autocad

Select Object Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh đối tượng (Modify command) tại dòng nhắc “Select Object”. Ta chọn đối tượng hiệu chỉnh theo các phương pháp khác nhau. Khi dòng nhắc “Select Object” xuất hiện thì cạnh các sợ tóc có một ô…