Lệnh select và Ddselect chọn đối tượng trong autocad

Lệnh select

Sử dụng lệnh Select để lựa chọn nhóm đối tượng. Sau đó ta có thể dùng lựa chọn Previous để chọn lại nhóm các đối tượng này tại dòng nhắc “Select object” của các lệnh.

Command: Select <Enter>

Select object: Chọn đối tượng

Select object: Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc Enter để kết thúc việc lựa chọn

Khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh để chọn lại đối tượng được chọn bằng lệnh Select ở trên ta thực hiện như sau.

Ví dụ: Lệnh Erase

Command: Erase <Enter>

Select object: P <Enter>

Select object: <Enter>

Lệnh Ddselect

Command: Ddselect <Enter> Xuất hiện hộp thoại Object Select Setting

Các nút chọn trong hộp thoại này:

Selection Modes

Noun/Verb Selection

Cho phép chọn đối tượng trước khi chọn lệnh (Biến PICKFIRST)

Use Shift to Add

Khi chọn đối tượng mớ, đối tượng đã được chọn sẽ được trừ đi. Để chọn thêm đối tượng mới ta phải nhấn phím Shift đồng thời chọn đối tượng (Biến PICKADD).

Press and Drag

Có thể chọn đối tượng bằng phương pháp window hay crossing bằng cách nhấn chuột và kéo khung cửa sổ (Biến PACKDRAG)

Implied Windowing

Chọn đối tượng bằng phương pháp Crossing hay Window bằng cách định điểm đầu tiên khung cửa sổ bên phải hay bên trái (Biến PICKOUT).

Object Grouping

Cho phép nhóm các đối tượng thành Group

Default Select Mode

Mặc định chọn Noun/Verb Select, Implied Windowing và Object Grouping

Associative Hatch

Mặt cắt liên kết với đường bao (Boundary) tạo thành 1 đối tượng, tương tự nút Hatch của hộp thoại Drawing Aids.

Pickbox Size

Thay đổi kích thước của con chạy (Cursor). Tương tự biến PICKBOX