Chèn đối tượng Xref trong bản vẽ autocad

Chèn đối tượng Xref trong bản vẽ autocad

Bước 1: Khi hiện bảng thông báo kích chuột phải hiện ra bảng Attach…. Ta chọn Attach DWG để chèn bản vẽ từ file khác vào.

Bước 2: Tìm đến nơi để file để chèn

Bước 3: Insert file ta chọn

+ Attachment: Nhúng luôn file không cần tham khảo + Overlay: Lấy đối tượng làm tham khảo

Found in: Đường dẫn file load cần chèn

+ Saved path: Đường dẫn lưu file vừa chèn

Bước 4: Các lựa chọn thay đổi

+ Unload: Tạm thời tắt bản vẽ

+ Reload: Tái tạo lại XR

+ Detach: Xóa XR

+ Bind: Chèn thẳng XR vào bản vẽ thành block

+ Pacth: Đường dẫn File XR Tác dụng của Xref chèn bản vẽ giúp bản vẽ nhẹ hơn. Khi các file con lấy chung từ file gốc mà edit từng file con 1 thì chúng tự update vào chung file gốc

Trên đây là cách chúng ta chèn đối tượng là Xref vào bản vẽ autocad. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu thêm về cách sử dụng xref trong autocad để ứng dụng tùy chọn này một cách hiệu quả nhất khi dùng autocad.