Hệ tọa độ trong autocad và phương thức nhập

Hệ tọa độ Descartes

Việc xác định vị trí điểm (đầu-cuối) của đường thẳng, mặt phẳng hoặc các đối tượng khác. Thì vị trí của các điểm đó phải được tham chiếu đến một vị trí đã biết trước. Điểm này người ta gọi là điểm tham chiếu. Hệ tọa độ Descartes được sử dụng trong toán học và đồ họa. Dùng để xác định vị trí của các hình học trong mặt phẳng và trong không gian 3 chiều.

Hệ tọa độ trong autocad

Trong toán học chúng ta đã biết, hệ trục tọa độ Descartes được tạo bởi điểm góc tạo độ là giao của hai trục vuông góc nhau. Trục Tung thẳng đứng và trục Hoành nằm ngang. Trong không gian làm việc của autocad ở môi trường 2D thì. Một điểm trong bản vẽ được xác định bằng hoành độ X và tung độ Y cách nhau bởi dấu phẩy (X,Y). Điểm góc tọa độ là (0,0). Giá trị của hoành độ và tung độ có thể mang dấu âm (-) hoặc dương (+) tùy vào vị trí của điểm đó so với trục tọa độ. Trong môi trường 3D thì ngoài hoành độ và tung độ chúng ta cần nhập thêm cao độ Z. Giá trị cao độ Z cũng có thể mang dấu âm (-) hoặc dương (+) tùy vào vị trí của điểm đó so với hệ trục tọa độ.

Tọa độ tương đối

Tọa độ tương đối dựa trên điểm nhập cuối cùng trên bản vẽ. Bạn nên sử dụng tọa độ tương đối khi bạn biết vị trí của điểm tương đối với điểm trước đó. Để chỉ định tọa độ trương đối chúng ta thêm vào trước tọa độ dấu @. Lấy ví dụ: Bạn muốn nhập tọa độ của một điểm là 20,40. chỉ định 1 điểm 20 đơn vị theo trục X và 40 đơn vị theo trục Y từ điểm chỉ định cuối cùng nhất trên bản vẽ.

Tọa độ tuyệt đối

Hệ tọa độ tuyệt đối lấy góc tọa độ làm chuẩn. Mọi điểm trong không gian bản vẽ đều được tham chiếu qua gốc tọa độ này. Sử dụng tọa độ tuyệt đối khi khi bạn biết chính xác giá trị tọa độ X, Y của điểm. Lấy ví dụ:
Bạn muốn nhập tọa độ của một điểm là 20,40. Tức là điểm đó có tọa độ 20 đơn vị dọc theo trục X và 40 đơn vị dọc theo trục Y. Để vẽ một đường thẳng bắt đầu từ điểm 10, 10) đến điểm (20,40) ta thực hiện như sau:

Command: Line => Enter

Specify first point: 10, 10 => Enter

Specify next point or [Undo]: 20, 40 => Enter

Hệ tọa độ cực

Tọa độ cực được sử dụng để định vị trí 1 điểm trong mặt phẳng XY. Tọa độ cực định vị khoảng cách và góc so với tọa độ (0,0). Điểm P1 trên hình vẽ 2 có tọa độ cực là 50<60

Đường chuẩn đo hóc theo chiều dương trục X của hệ tọa độ Descartes. Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ.

Khi nhập tọa độ cực ta nhập khoảng cách và góc được cách nhau bằng dấu móc nhọn (<).

Để chỉ định một điểm có khoảng cách 1 đơn vị từ điểm trước đó và góc 45 độ ta nhập như sau: @1<45.

Theo mặc định góc tăng theo ngược chiều kim đồng hồ và giảm theo chiều kim đồng hồ. Để thay đổi chiều kim đồng hồ ta nhập giá trị âm cho góc. Ví dụ: nhập 1<315 tương đương với 1<-45. Chúng ta có thể thay đổi thiết lập hướng và đường chuẩn đo góc bằng lệnh Units.

Tọa độ cực có thể là tuyệt đối hoặc tương đối. Và để chỉ định tọa độ cực tương đối chúng ta nhập thêm dấu @.

Chú ý: Trong quá trình vẽ chúng ta có thể cài đặt các chế độ tọa độ mặc định dùng trong suốt quá trình vẽ.

Các phương pháp nhập tọa độ

Nhập tọa độ từ Dynamic Input Tooltips

Chế độ dò vết Polar Tracking F10

Chế độ truy bắt điểm thường trú

Trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng phương pháp nhập tọa độ trên.