Hiệu chỉnh đường Spline trong autocad

Lệnh Splinedit dùng để hiệu chỉnh đường spline. Dựa vào các điểm xác định spline ta có hai nhóm để hiệu chỉnh Spline trong Autocad đó là
Data pointControl point .

Data point là những điểm mà Spline đi qua.

Control point là những điểm không nằm trên Spline và có tác dụng kéo đường Spilne về hướng các điểm này.

Command: Splinedit

Select spline: Chọn Spline cần hiệu chỉnh

Fit Data/Close/Move Vertex/Refine/rEverse/Undo/eXit<X>: (Gọi là dòng nhắc chính của lệnh Splinedit)

Hiệu chỉnh đường Spline với Data point

Tại dòng nhắc chính ta chọn Fit Data để hiệu chỉnh theo DATA POINT (tương tự lựa chọn hiệu chỉnh các đỉnh Edit Vertex của lệnh Pedit, dòng nhắc khi chọn F:

Add/Close/Delete/Move/Purge/Tangents/toLerantce/eXit<X>:

Chức năng của các lựa chọn trên

Add: Thêm Data point vào Spline. Đường Spline thay đổi và đi qua điểm mới nhập vào, tại dòng nhắc “Enter point” ta chọn một điểm trên Spline thì điểm đó và điểm tiếp sau đó sẽ được đánh dấu (Được tô đậm màu). Ta có thể nhập điểm mới vào giữa hai điểm được đánh dấu này

Enter point: Chọn một điểm trên Spline

Enter new point: Vị trí của một điểm mới

Close/Open: Nếu Spline được chọn là mở thì lựa chọn Close xuất hiện và ta có thể sử dụng để đóng Spline. Nếu đường Spline là đóng thì lựa chọn Open xuất hiện và ta dùng nó để mở đường Spline

Move: Dùng để dời một điểm DATA POINT đến một vị trí mới, khi M xuất hiện ở dòng nhắc.

Next/Previus/Select Point/eXit/<Enter new location><N>: (Dùng N,P chọn điểm kế tiếp hoặc S là điểm đang được chọn để xác định điểm cần dời, sau đó chọn vị trí mới của điểm này)

Delete: Dùng để xóa các điểm DATA POINT ra khỏi Spline, sau khi xóa đường Spline sẽ được vẽ lại. Ta chọn điểm cần xóa tại dòng nhắc “Select point” của lựa chọn này.

Purge: Dùng lựa chọn này để xóa bỏ tất cả các DATA POINT của đường Spline. Sau khi thực hiện Purge thì xuất hiện dòng nhắc đầu tiên của lệnh Splinedit. Tuy nhiên không có lựa chọn Fit Data vì ta đã xóa hết chúng. Để các DATA POINT xuất hiện trở lại ta đáp Undo tại dòng nhắc này.

Tangents: Thay đổi hướng các đường tiếp tuyến tại các điểm đầu và cuối của đường Spline. Lựa chọn này tương đương với các dòng nhắc “Enter start tangent” và “Enter end tangent” của lệnh Spline.

toLerance: Tương tự lựa chọn Fit Tolerance của lệnh Spline

Close và Open khi điều

Hiệu chỉnh đường Spline với Control Point (Điểm điều khiển)

Trên dòng nhắc chính, ngoại trừ lựa chọn Fit data, các lựa chọn còn lại dùng để hiệu chỉnh các CONTROL POINT.

Chức năng của từng lựa chọn trên

Close/Open: Close đóng đường Spline đang mở hoặc Open mở các đường Spline đang đóng

Move Vertex: Dùng để dời một điểm điều khiển bất kỳ. Tương tự lựa chọn Move của Fit data.

Refine: Chọn Refine sẽ làm xuất hiện một dòng nhắc chính khác, khi Refine được chọn ta không thể nào sử dụng được chức năng Fit data.

Add control point/Elevate Order/Weight/eXit<X>:

Add control point : Thêm một điểm điều khiển vào Spline. Tại dòng nhắc “Select a point on the Spline” chọn một điểm gần vị trí của điểm điều khiển muốn thêm vào.

Elevate Oder: Thêm số các điểm điều khiển vào theo chiều dài đường Spline. Nhập giá trị từ n đến 26 với n là số các điểm điều khiển đàn có +1. Tuy nhiên khi số các điểm điều khiển tăng lên thì ta không thể nào giảm nó được.

Weight: Gán giá trị Weight càng lớn cho một điểm điều khiển thì đường Spline sẽ đi gần điểm này hơn, các lựa chọn:

Next/Previous/Select point/eXit?<Enter new weight><1> (Dùng N, P, S chọn điểm và sau đó gán giá trị Weight cho điểm này).

rEverse: Dùng lựa chọn này để đảo ngược thứ tự các điểm điều khiển của Spline. Điểm đầu sẽ trở thành điểm cuối và ngược lại. Thứ tự các điểm trung gian sẽ thay đổi theo.

Đường Spline có thể hiệu chỉnh bằng GRIPS. Các điểm GRIPS tương ứng với các điểm data.

Nếu có bất kỳ thắc cần giải đáp bạn hãy đặt câu hỏi dướng mục bình luận hoặc đăng câu hỏi lên page facebook Autocad Viet Nam.