Lệnh Rectangle vẽ tứ giác trong Inventor

Lệnh rectangle vẽ tứ giác trong Inventor cũng tương tự như lệnh vẽ tứ giác trong phần mềm autocad. Với những bạn đã sử dụng phần mềm autocad thì chúng ta không lạ lẫm gì với lệnh này.

Lệnh rectangle trong inventor có tất cả 4 kiểu vẽ khác nhau.

Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu từng kiểu vẽ một.

Lệnh Rectangle với kiểu vẽ Two Point (Hai điểm).

Tính năng:  Vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm nằm trên đường chéo. Hình chữ nhật được tạo ra từ lệnh này có hai cặp cạnh luôn thẳng đứng và nằm ngang.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Two Point trên thanh Draw.

Bước 2: Chọn điểm thứ nhất của đường chéo.

Bước 3: Chọn điểm thứ hai đối diện với điểm thứ nhất

Ở bước này, ta có thể nhập giá trị kích thước hình chữ nhật theo phương ngang và phương đứng bằng nút Tab  trên bàn phím. Ví dụ để vẽ hình chữ nhật có kích thước

200x100mm, ở bước 3 ta nhập giá trị 200, sau đó nhấn nút Tab và nhập giá trị 100 rồi

Enter.

Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Rectangle với kiểu vẽ Three Point (Ba điểm).

Tính  năng:  Vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm. Ba điểm này chính là ba đỉnh của hình chữ nhật.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Three Point trên thanh Draw.

Bước 2: Chọn điểm thứ nhất của hình chữ nhật.

Bước 3: Chọn điểm thứ hai hoặc chọn hướng và nhập giá trị chiều dài cạnh thứ nhất của hình chữ nhật rồi Enter.

Bước 4: Chọn điểm thứ ba hoặc chọn hướng và nhập chiều dài cạnh thứ hai của hình chữ nhật rồi Enter.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Rectangle với kiểu vẽ Two Point Center (Hai điểm và tâm).

Tính năng:  Vẽ hình chữ nhật đi qua hai điểm. Hai điểm này chính là tâm và đỉnh của hình chữ nhật.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Two Point Center trên thanh Draw.

Bước 2: Chọn tâm hình chữ nhật.

Bước 3: Chọn đỉnh hình chữ nhật hoặc nhập giá trị kích thước của hình chữ nhật đó rồi Enter.  Ví dụ để vẽ hình chữ nhật có kích thước 200x100mm, ở bước 3 ta nhập giá trị

200, sau đó nhấn nút Tab và nhập giá trị 100 rồi Enter

Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Lệnh Rectangle với kiểu vẽ Three Point Center (Ba điểm và tâm).

Tính  năng:  Vẽ hình chữ nhật đi qua ba điểm. Ba điểm này chính là tâm và hai điểm xác định độ dài của hai cạnh hình chữ nhật.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng Three Point Center trên thanh Draw.

Bước 2: Chọn tâm hình chữ nhật.

Bước 3: Xác định phương của cạnh thứ nhất hình chữ nhật và nhập giá trị kích thước của cạnh đó rồi Enter.

Bước 4: Xác định phương của cạnh thứ hai hình chữ nhật và nhập giá trị kích thước của cạnh đó rồi Enter.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lệnh Slot để vẽ rãnh tuyến tính trong phần mềm Inventor.